指定 chỉ định
♦ Xác định, nhận định. ◇Thượng Trọng Hiền : Ngã hựu thị cá biện sĩ, nhất khẩu chỉ định nhĩ yếu cử binh quy Hán , (Khí Anh Bố , Đệ nhất chiệp).
♦ Trỏ, chỉ. ◇Tây du kí 西: Thiền sư đại hỉ đạo: "Hảo, hảo, hảo!" Hựu chỉ định hành giả, vấn đạo: "Thử vị thị thùy?" : ", , !" , : "?" (Đệ thập cửu hồi) Thiền sư mừng lắm nói: "Tốt! Tốt! Tốt!" Lại trỏ Hành Giả hỏi: "Vị này là ai?".