指東畫西 chỉ đông hoạch tây
♦ Trỏ phía đông vạch phía tây. Tỉ dụ nói năng lung tung. ◇Ngũ đăng hội nguyên : Bất dụng chỉ đông hoạch tây, thật địa thượng đạo tương nhất cú lai 西, (Long Khánh Khánh Nhàn thiền sư ).
♦ Hình dung tay chỉ trỏ lúc nói chuyện. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Diện vô cụ sắc, tuyển trứ lưỡng cá chỉ đầu, chỉ đông hoạch tây, thuyết xuất nhất đoạn lợi hại lai , , 西, (Đệ tứ thập tam hồi) (Chúc Vũ) nét mặt không sợ hãi gì cả, lấy hai đầu ngón tay, vừa chỉ trỏ vừa nói ra hết những điều lợi hại (cho Tần Mục Công nghe).