按問 án vấn
♦ Xét hỏi, khảo tra. ◇Khang Biền : Nhân tỉ di ngục phủ trung án vấn (Kịch đàm lục , Viên tương tuyết hoán kim huyện lệnh ) Nhân đó sai đưa vào ngục trong phủ xét hỏi.