振興 chấn hưng
♦ Làm cho hưng thịnh. ★Tương phản: suy thối 退. ◎Như: chấn hưng giáo dục .