振起 chấn khởi
♦ Làm cho thịnh vượng. § Cũng như hưng khởi . ◎Như: chấn khởi đạo nghĩa .