掌理 chưởng lí
♦ Chủ trì biện lí. ☆Tương tự: quản lí . ◎Như: Tổng Kinh Lí quyết định tương Nghiệp Vụ Bộ giao cấp tha chưởng lí .