排列 bài liệt
♦ Bày ra thành hàng đội. ◇Cảnh thế thông ngôn : Phu nhân tọa ư trung đường, đăng chúc huy hoàng, tương nha hoàn nhị thập dư nhân các thịnh sức trang ban, bài liệt lưỡng biên , , , (Đường giải nguyên nhất tiếu nhân duyên ).
♦ Xếp đặt theo thứ tự.