排長 bài trưởng
♦ Cấp bực trong quân đội Trung Hoa, đứng đầu một bài (một đơn vị nhỏ), ở cấp trên ban trưởng và cấp dưới liên trưởng .