提高 đề cao
♦ Nâng cao (trình độ, số lượng, phẩm chất, v.v.). ◎Như: đề cao công tác hiệu suất .