搜集 sưu tập
♦ Tìm kiếm gom góp. ◇Phù sanh lục kí : Thư chi tàn khuyết bất toàn giả, tất sưu tập phân môn, vị đính thành trật , , (Khuê phòng kí lạc ) Sách mà rách thiếu, đều tìm tòi gom góp phân loại, sửa chữa làm thành bộ.