擒賊擒王 cầm tặc cầm vương
♦ Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó. Tỉ dụ làm việc gì thì phải nắm giữ chỗ cốt yếu. ◇Đỗ Phủ : Xạ nhân tiên xạ mã, Cầm tặc tiên cầm vương , (Tiền xuất tái ).