支解 chi giải
♦ Hình phạt tàn khốc thời cổ: cắt lìa chân tay. ◇Hoài Nam Tử : Thương Ưởng chi giải, Lí Tư xa liệt , (Nhân gian ).
♦ Cắt chia chân thú vật làm thịt. ◎Như: giá vị đồ phu chi giải trư chích đích đao pháp thập phần can tịnh lị lạc .