支費 chi phí
♦ Tiêu sài, chi dụng.
♦ Tiền tiêu dùng hằng ngày. ◇Cao Minh : Kim nhật thiên dữ chi hạnh, đắc ngộ nhị vị quan nhân đáo thử, miễn bất đắc cầu cáo sao hóa kỉ văn, thiêm trợ chi phí tắc cá , , , (Tì bà kí , Ngũ nương đáo kinh tri phu hành tung ).