支隊 chi đội
♦ Một cấp tổ chức trong quân đội, tương đương với đoàn hoặc . ◎Như: hạm đĩnh chi đội .