改換 cải hoán
♦ Thay đổi. ◎Như: giá cú thoại bất hảo đổng, tối hảo cải hoán thành lánh nhất cá thuyết pháp , câu này khó hiểu, tốt nhất là nên đổi thành cách nói khác.