改變 cải biến
♦ Biến hóa, đổi khác. ◇Bạch Cư Dị : Nhân vật nhật cải biến (Trùng đáo vị thượng cựu cư ) Người vật mỗi ngày một đổi khác.
♦ Sửa đổi, thay đổi. ◇Hoàng Nguyên Cát : Tiểu sanh Hoàng Đình Đạo, tự li liễu kinh sư, cải biến liễu y phục, tùy thân đái ta can lương (Lưu tinh mã , Đệ nhị chiệp ) , , , Tiểu sinh Hoàng Đình Đạo, từ khi rời khỏi kinh đô, thay đổi áo quần, mang theo mình một ít lương khô.