改選 cải tuyển
♦ Bầu lại, tuyển cử lại (vì hết nhiệm kì hoặc vì một lí do khác).
♦ Tuyển thụ quan chức lần nữa.