政見 chính kiến
♦ Quan điểm chính trị, ý kiến về chính trị.