故老 cố lão
♦ Nguyên lão, cựu thần. § Tức là bề tôi già cả cũ. ◇Hàn Dũ : Nguyên thần cố lão bất cảm ngữ, Trú ngọa thế khấp hà hoàn lan , (Vĩnh trinh hành ).
♦ Người cao tuổi có nhiều kiến thức. ◇Đào Tiềm : Xúc tịch diên cố lão, Huy thương đạo bình tố , (Vịnh Nhị Sơ ).
♦ Di lão. § Bề tôi già cả thuộc triều vua trước. ◇Vương An Thạch : Bách niên cố lão hữu tồn giả, Thượng ức Thế Tông sơ phạt Hoài , (Hòa Vi Chi đăng cao trai ).