故鄉 cố hương
♦ Làng xưa, quê cũ. ◇Sử Kí : Đại phong khởi hề vân phi dương, Uy gia hải nội hề quy cố hương , (Cao Tổ bản kỉ ).
♦ ☆Tương tự: lão gia , cố lí , gia hương , gia viên , hương lí , tử lí , tử hương , tang tử .
♦ ★Tương phản: tha phương , tha hương , dị hương , dị vực .