救人一命勝造七級浮屠 cứu nhân nhất mệnh
♦ Cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù đồ : Cứu mạng một người còn nhiều công đức hơn là xây chùa miếu bảy tầng cao. § Ca dao Việt Nam: Dẫu xây chín đợt phù đồ, Không bằng làm phước cứu cho một người.