救濟 cứu tế
♦ Dùng tiền của giúp đỡ người gặp phải khó khăn khổ sở. ◇Lão Xá : Nhân gia đạo suy lạc nhi liên giá lậu hạng dã trụ bất hạ khứ đích, tha dã vô lực khứ cứu tế , (Tứ thế đồng đường , Nhị ) Nếu như có gia đình nào suy sụp đến nỗi không thể ở lại cái khu ngõ hẻm chật hẹp này đi nữa, thì ông cũng không đủ sức ra tay giúp đỡ.