整天 chỉnh thiên
♦ Trọn ngày, suốt ngày. § Cũng nói là chỉnh nhật .