整容 chỉnh dong
♦ Nghiêm sắc mặt, chỉnh túc nghi dong. ◇Hà Tốn : Ư thị chỉnh dong đầu thứ (Thất triệu ) Nhân đó nghiêm sắc mặt đưa danh thiếp.
♦ Tục lệ ngày xưa con gái trang điểm trước khi xuất giá gọi là chỉnh dong . ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Tam nhật chi tiền, Nhị Châu yếu chỉnh dong khai diện , (Quyển nhị ngũ) Ba ngày trước, Nhị Châu xin được trang điểm chải tóc.
♦ Giải phẫu sửa chữa khuyết tật trên mặt, sửa sắc đẹp bằng thủ thuật.