整日 chỉnh nhật
♦ Trọn ngày, suốt ngày. § Cũng gọi là chỉnh thiên .