文化 văn hóa
♦ Thành quả chung của quá trình phát triển sáng tạo của loài người trong lịch sử. Bao quát các phương diện tông giáo, đạo đức, nghệ thuật, khoa học, v.v. § Cũng gọi là văn minh .
♦ Văn trị giáo hóa. ◇Lưu Hướng : Văn hóa bất cải, nhiên hậu gia tru , (Thuyết uyển , Chỉ vũ ) Dùng đức, văn và lễ nhạc để giáo hóa, nếu không sửa đổi, thì sau đó mới thi hành xử phạt.