方案 phương án
♦ Kế hoạch. ◎Như: chế định phương án ứng đối dịch tình .
♦ Điều lệ, cách thức. ◎Như: Hán ngữ bính âm phương án .