方案 phương án
♦ Kế hoạch. ◎Như: chiến đấu phương án .
♦ Điều lệ, cách thức. ◎Như: Hán ngữ bính âm phương án .