日本 nhật bổn, nhật bản
♦ Nước Nhật Bổn (tiếng Anh: Japan), thủ đô là Đông Kinh (Tokyo). § Cũng gọi là nước Phù Tang .