昨天 tạc thiên
♦ Hôm qua. § Cũng nói là: tạc nhật , tạc nhi , tạc nhi cá .