昭明 chiêu minh
♦ Vẻ vang, quang minh. ◇Thư Kinh : Bách tính chiêu minh, hiệp hòa vạn bang , (Nghiêu điển ).
♦ Tên ngôi sao.