晡時 bô thì
♦ Giờ Thân , sau trưa, từ 3 giờ đến 5 giờ. § Cũng viết là bô thì . ◇Hán Thư : Nãi Nhâm Ngọ bô thì, hữu liệt phong lôi vũ phát ốc chiết mộc chi biến , (Vương Mãng truyện ) Năm Nhâm Ngọ đó vào giờ Thân, có tai họa nhiều mưa gió sấm sét tốc nhà gãy cây.