景行 cảnh hạnh
♦ Đức hạnh cao lớn. ◇Thái Ung : Ư thị thụ bi biểu mộ, chiêu minh cảnh hạnh , (Quách Thái bi ).
♦ Ngưỡng mộ, bội phục. ☆Tương tự: cảnh ngưỡng . ◇Nhan Diên Chi : Tích vô khâu viên tú, cảnh hạnh bỉ cao tùng , (Trực Đông Cung đáp Trịnh thượng thư ).