暴行 bạo hành, bộc hành
♦ Hành vi tàn bạo. ◇Mạnh Tử : Thế suy đạo vi, tà thuyết bạo hành hữu tác , (Đằng Văn Công hạ ) Đời ngày càng suy bại, đạo ngày càng tàn tạ, những hành vi hung bạo nổi lên.
♦ Đi dưới ánh nắng mặt trời. ◇Hoài Nam Tử : Túc triển địa nhi vi tích, bộc hành nhi vi ảnh , (Thuyết san ) Chân giẫm trên đất thì để lại dấu vết, (người) đi dưới nắng mặt trời thì làm thành cái bóng.