更名 canh danh
♦ Đổi tên. § Cũng như cải danh . ◇Thủy hử truyện : Ngã hành bất canh danh, tọa bất cải tính, đô đầu Vũ Tùng đích tiện thị! , , 便! (Đệ nhị thập thất hồi) Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đô đầu Võ Tòng là đây!