更夫 canh phu
♦ Ngày xưa chỉ người thức đêm đi tuần để canh phòng.