更新 canh tân
♦ Đổi mới, cách tân. ◇Cố Viêm Vũ : Tuế tự nhất canh tân, Dương phong động nhân hoàn , (Nguyên nhật ) Năm tháng một lần nữa lại đổi mới, Gió nam (ấm áp) xúc động lòng nhân thế.
♦ Hối cải sửa đổi lỗi lầm. ◇Tiêu Tuần : Nhĩ bối nghi canh tân cải hối (Ức thư , Ngũ ).