更行 canh hạnh
♦ Đàn bà lấy chồng khác. § Cũng như cải giá .