會談 hội đàm
♦ Song phương hoặc đa phương cùng họp nhau thảo luận hoặc đàm thoại. ◎Như: giáo dục hội đàm .