朝鮮 triều tiên
♦ Tức là Bắc Hàn ngày nay (tiếng Anh: North Korea). § Cũng gọi là Cao Li .