本位貨幣 bổn vị hóa tệ
♦ Giá trị tương đương giữa tiền và đơn vị dùng làm bản vị (vàng, bạc).