本籍 bổn tịch
♦ Chỗ nguyên lai sinh trưởng của tổ tiên hoặc của chính mình. § Cũng gọi là tịch quán .