朱批 chu phê
♦ § Cũng viết là chu phê .
♦ Ngày xưa quan phủ dùng bút son phê thị, gọi là chu phê .
♦ Lời viết bằng bút đỏ bình giáo, ghi chú thư tịch.