朱軒 chu hiên
♦ Chỉ xe nhà hiển quý ngày xưa. ◇Giang Yêm : Long mã ngân an, Chu hiên tú chẩn , (Biệt phú ).
♦ Phòng hay nhà màu đỏ. ◇Bạch Cư Dị : Hồi thủ tự môn vọng, Thanh nhai giáp chu hiên , (Du Ngộ Chân tự ).