朱門 chu môn
♦ Thời xưa, vương hầu quý tộc đều sơn nhà màu đỏ. Sau phiếm chỉ nhà phú quý là chu môn . ◇Lí Ước : Chu môn kỉ xứ khán ca vũ, Do khủng xuân dương ế quản huyền ( , (Quan kì vũ ).