朱陳 chu trần
♦ Đời xưa bên Tàu có họ Chu và họ Trần đời đời kết hôn cùng nhau, thôn hai họ ở gọi là thôn Chu Trần . Sau mượn gọi hai nhà kết hôn nhiều đời với nhau. ◇Tô Thức : Ngã thị Chu Trần cựu sứ quân, Khuyến nông tằng nhập Hạnh Hoa thôn 使, (Trần Quý Thường sở súc Chu Trần thôn giá thú đồ ).