杯中物 bôi trung vật
♦ Vật ở trong chén, tức là rượu. ◇Đỗ Phủ : Lại hữu bôi trung vật, Hoàn đồng hải thượng âu , (Ba Tây dịch đình quan giang trướng trình Đậu sứ quân 西使).