柏酒 bách tửu
♦ Rượu tẩm lá cây bách. Tương truyền có thề trừ tà, dùng để chúc thọ, ngày xưa uống vào dịp nguyên đán. ◇Tông Lẫm : Ư thị trưởng ấu tất chánh y quan, dĩ thứ bái hạ, tiến tiêu, bách tửu, ẩm đào thang , , , , (Kinh Sở tuế thì kí , Chánh nguyệt ).