栴檀 chiên đàn
♦ Một thứ gỗ thơm, tức là cây đàn hương (dịch âm tiếng Phạn "Candana"). § Cũng viết là chiên đàn .