格物致知 cách vật trí tri
♦ Truy cứu tới cùng cái lí của sự vật. § Nguồn gốc: ◇Lễ Kí : Dục thành kì ý giả, tiên trí kì tri, trí tri tại cách vật , , (Đại Học ) Muốn mình được chân thành vô tư (thành ý), trước hết phải hiểu rõ sự vật (trí tri); hiểu rõ sự vật là nhờ ở chỗ truy cứu tới cùng cái lí của sự vật (cách vật).