格言 cách ngôn
♦ Câu nói ngắn gọn, có thể dùng làm phép tắc noi theo. ◇Ấu học quỳnh lâm : Cách ngôn chí ngôn, tất gia ngôn chi khả thính , (Quyển tam, Nhân sự loại ).